Edukacja kulturowa i językowa

Nasza szkoła od lat przywiązuje wagę do edukacji europejskiej, co roku organizujemy Dzień Europejski, podczas którego poprzez zabawę poznajemy kulturę jednego z krajów Unii. Przez wiele lat szkoła brała udział w wymianie młodzieży z niemiecką szkołą w Barssel. Realizowaliśmy także kilka projektów związanych z integracją europejską w ramach programów eTwinning i Socrates Comenius. Ostatnio placówka przystąpiła do programów Global Citizen, World Talks, POWER oraz Erasmus+. Nawiązała również współpracę z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Dwa pierwsze programy, zakładające współpracę państw z różnych kontynentów, realizowane były we współpracy z organizacją studencką AISEC z siedzibą w Katowicach. W ramach programu w latach 2014–16 w szkole gościli wolontariusze z Chin, Indii, Indonezji oraz RPA. Podczas pobytu w Truskolasach przekazywali oni uczniom informacje na temat geografii, kultury, religii i tradycji swoich państw. Swoje prezentacje w języku angielskim wzbogacali multimediami. W ramach współpracy z Fulbrightem dwukrotnie gościła u nas stypendystka amerykańska, która przygotowała dla uczniów prezentacje na temat tradycji bożonarodzeniowych oraz tradycji wielkanocnych w USA.

W latach 2014-17 realizowaliśmy także projekty mobilności kadry: „Europejskość nauczycieli szansą na lepszą przyszłość uczniów” i „Nauczyciel obywatelem Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a obecnie projekt „Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe i nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów” w ramach programu Erasmus+. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie kompetencji językowych nauczycieli, wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów. W ramach projektów siedem nauczycielek ukończyło kursy w Richard Language College w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, a jedna nauczycielka uczestniczyła w kursie w Dialoge Sprachinstitut w niemieckim Lindau. Były to kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego (EFL Methodology in Practice) oraz niemieckiego (Deutsch-Kombinationskurs im Bereich Sprache und Methodik für Lehrkräfte der Sprachstufe), intensywne kursy językowe dla kadry kierowniczej oraz metodologia zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL (CLIL Methodology in Practice) dla nauczycieli innych przedmiotów. CLIL to metoda stosowana głównie w nauczaniu przedmiotów związanych z naukami ścisłymi, polegająca na prowadzeniu zajęć w dwóch językach. W najnowszym projekcie skupiliśmy się na nowoczesnych technologiach, nauczyciele nadal szkolą się językowo, ale także rozwijają swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii, wszystkie kursy odbywają się w języku angielskim. 

Efektem projektu są między innymi prowadzone przez niektórych nauczycieli eksperymentalne zajęcia dodatkowe prowadzone metodą CLIL. Dotychczas były to zajęcia z matematyki, informatyki, chemii i historii prowadzone w języku angielskim. Obecnie w jednej klasie siódmej realizowana jest innowacja pedagogiczna z elementami tej metody na lekcjach historii, a w dwóch grupach klas piątych – na informatyce. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne.

Kolejnym projektem, który rozpoczynamy równolegle z trwającym projektem Erasmus+ jest projekt „Let’s Flip our classroom – zmieniamy nastawienie uczniów do uczenia się” w ramach programu POWER. Tym razem skupiamy się na metodzie odwróconej lekcji, którą stosujemy już na niektórych przedmiotach. Nauczyciele odbędą kursy w celu zgłębienia tej metody, ale także narzędzi do tworzenia materiałów on-line.

Od roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęliśmy również projekt Erasmus+ w ramach akcji KA2 Partnerstwo współpracy szkół. Nasz projekt nosi tytuł „Jedzenie jest tym, co nas łączy” i realizujemy go wspólnie ze szkołami na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii. 

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, unaocznienie uczniom celowość nauki języków obcych, stworzenie sytuacji, w których mają oni możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce.