Mobilność kadry edukacji szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach realizuje kolejny projekt „Let’s flip our classroom – zmieniamy nastawienie uczniów do uczenia się” w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt koordynuje nauczycielka świetlicy Aleksandra Rabenda-Tukaj. W ramach tego projektu nauczyciele pragną zgłębić metodę odwróconej lekcji, ale także poznać narzędzia ułatwiające e-learning. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie u nauczycieli kompetencji językowych i cyfrowych oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów.

Dotychczas trzy nauczycielki ukończyły kursy międzynarodowe.

Nauczyciele odbywający zagraniczne kursy mają możliwość nie tylko wzięcia udziału w zajęciach, ale przede wszystkim doskonalenia żywego języka. Grupy szkoleniowe są międzynarodowe, a w czasie wolnym od zajęć kursanci spotykają się, wspólnie zwiedzają okolice i uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, w związku z czym posługują się cały czas językiem angielskim. Udział w kursie z międzynarodową grupą to również okazja do nawiązania ciekawych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. 

Efektem dotychczasowych projektów były między innymi prowadzone przez niektórych nauczycieli eksperymentalne zajęcia metodą CLIL (nauczanie przedmiotu w języku obcym) na zajęciach z matematyki, informatyki i historii. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne. Wprowadzono również innowacje pedagogiczne „We learn Eglish every day” oraz „Let’s switch on our computers. Zajęcia informatyki z elementami metody CLIL”. Dzięki poznanym w czasie szkoleń metodom, a także dzięki wielu krajowym formom doskonalenia zajęcia te prowadzone są w sposób nowatorski, zwykle przy użyciu nowoczesnych technologii i interaktywnych form pracy. Już drugi rok w wybranych klasach 7 i 8 realizowana jest innowacja „Flipped classroom – let’s learn history. Praca metodą odwróconej klasy i CLIL na zajęciach historii”. Wprowadzenie innowacji pozwoliło na realizację części treści w języku angielskim i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, a także na rozwijanie zainteresowań uczniów przy pomocy nowoczesnych narzędzi, ćwiczeń multimedialnych, materiałów audiowizualnych.

Z kolei, aby umożliwić uczniom używanie języka obcego w sytuacjach praktycznych szkoła współpracuje z międzynarodowymi organizacjami: Komisją Fulbrighta i AIESEC. W ramach tej współpracy w naszej szkole gościli stypendyści amerykańscy, a także wolontariusze z Kanady. Prowadzili oni zajęcia dla uczniów, podczas których przybliżali historię i kulturę swoich krajów, a także poznawali polską kuchnię i zwyczaje.

Realizujemy także projekty eTwinning, których celem jest nawiązywanie kontaktów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, a ostatnio również projekt Erasmus+ Akcja KA2.

Blog nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów