Mobilność kadry edukacji szkolnej

W tym roku szkolnym zakończyliśmy projekt finansowany przez POWERSE  „Let’s flip our classroom – zmieniamy nastawienie uczniów do uczenia się”.

Realizujemy natomiast kolejny projekt „Europa to my” w ramach programu Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt koordynuje pedagog szkolny oraz nauczyciel edukacji o bezpieczeństwie Aleksandra Rabenda-Tukaj.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększanie u nauczycieli kompetencji językowych i cyfrowych oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie metodyki nauczania różnych przedmiotów. Nauczyciele będą chcieli uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzając nowoczesne technologie, elementy języków obcych i gamifikacji

Dotychczas trzy nauczycielki ukończyły kursy międzynarodowe.

Efektem dotychczasowych projektów były między innymi prowadzone przez niektórych nauczycieli eksperymentalne zajęcia metodą CLIL (nauczanie przedmiotu w języku obcym) na zajęciach z matematyki, informatyki i historii. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach jednocześnie, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne. Wprowadzono również innowacje pedagogiczne „We learn Eglish every day” oraz „Let’s switch on our computers. Zajęcia informatyki z elementami metody CLIL”. Dzięki poznanym w czasie szkoleń metodom, a także dzięki wielu krajowym formom doskonalenia zajęcia te prowadzone są w sposób nowatorski, zwykle przy użyciu nowoczesnych technologii i interaktywnych form pracy. Kolejny rok rok w wybranych klasach 6, 7 i 8 realizowana jest innowacja „Flipped classroom – let’s learn history. Praca metodą odwróconej klasy i CLIL na zajęciach historii”. Wprowadzenie innowacji pozwoliło na realizację części treści w języku angielskim i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, a także na rozwijanie zainteresowań uczniów przy pomocy nowoczesnych narzędzi, ćwiczeń multimedialnych, materiałów audiowizualnych.

Realizujemy także projekty eTwinning, których celem jest nawiązywanie kontaktów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, a ostatnio również projekt Erasmus+ Akcja KA2.

Blog nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów